Ogólne warunki

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA USŁUGI CYNKOWANIA

Obowiązują od 01-07-2022 r. – zastępując uprzednie wersje dokumentu.

 1. Wymagania techniczne dotyczące materiału poddawanego procesowi cynkowania ogniowego.
  1.1. Powierzchnia materiału nie może posiadać nadmiernych warstw zgorzeliny, odprysków po spawaniu, szklistych żużli spawalniczych, ostrych krawędzi otworów, zawalcowań, zanieczyszczeń farbami, „sprayami” spawalniczymi i nadmiernych ilości oleju lub smaru, należy zamawiać stal nie oliwioną.
  1.2. Wszelkie wady hutnicze, również niewidoczne gołym okiem, takie jak np.: łuskowatość, zawalcowania, chropowatość, wżery, itp. staną się po ocynkowaniu widoczne i mogą być przyczyną miejscowego pękania powłoki.
  1.3. Każdy element musi mieć niezbędne otwory technologiczne umożliwiające swobodny przepływ cynku oraz odpowietrzenie konstrukcji podczas procesu.
  1.4. Minimalna wielkość i ilość otworów w zależności od przekroju profili podana została
  w tabeli:

warunki techniczne - tabela

1.5. Materiał nie może mieć zamkniętych przestrzeni, mogą one spowodować rozerwanie elementu podczas cynkowania, lub uniemożliwić jego zanurzenie.
1.6. Materiał nie powinien mieć wnęk lub szczelin uniemożliwiających swobodny odpływ cynku i powodujących pozostawanie popiołów. Pogarsza to jakość powłoki i podnosi zużycie cynku.
1.7. Zawartość krzemu w stali przeznaczonej do cynkowania ogniowego powinna być niższa od 0,03 % lub mieścić się w przedziale od 0,12 do 0,25%, W przypadku gdy w stali zawarty jest fosfor obliczona wartość ekwiwalentu Esi = Si+2,5·P (Si i P oznacza procentowe zawartości krzemu i fosforu w stali). Wartość ekwiwalentu Esi musi również spełniać wymogi jak wyżej.
1.8. Materiał powinien posiadać otwory lub elementy umożliwiające podwieszenie go na drucie do urządzeń transportowych.
1.9. Wyroby posiadające naprężenia wewnętrzne, po poprzednich obróbkach takich jak: spawanie, walcowanie, tłoczenie itp., mogą w trakcie procesu cynkowania ulec deformacji. Dotyczy to szczególnie spawania asymetrycznego i długich spoin.
1.10. W przypadku wykrycia przez Wykonawcę nie przygotowania przez Zleceniodawcę konstrukcji do cynkowania, w sposób zgodny z niniejszymi wymaganiami, Wykonawca dokona wszelkich niezbędnych operacji, a kosztami ich wykonania obciąży Zleceniodawcę lub odstąpi od realizacji zlecenia po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Zleceniodawcy.

2. Dostawa i transport wyrobów.
2.1 Zleceniodawca każdorazowo uzgodni z Wykonawcą gabaryty dostarczanych konstrukcji oraz termin dostawy. Brak uzgodnienia ww. upoważnia Wykonawcę do odmowy przyjęcia towaru i realizacji zlecenia.
2.2 Zleceniodawca dostarcza wyroby do cynkowania i odbiera po cynkowaniu transportem własnym lub zleconym, spakowany w sposób umożliwiający rozładunek przy pomocy wózka widłowego , swoim staraniem i na własny koszt i ryzyko, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą o ile nie ustalono inaczej.
2.3 Zmiana terminu dostawy (spóźnienie), dokonana samodzielnie przez Zleceniodawcę, może mieć znaczący wpływ na czas wykonania usługi.
2.4. Wyroby w trakcie transportu muszą być zabezpieczone przed ocieraniem i uszkodzeniem odpowiednimi przekładkami drewnianymi. Dla zachowania wysokiej estetyki powłoki cynkowej wskazane jest zabezpieczenie transportu plandeką przed wpływem warunków atmosferycznych i drogowych (np. deszcz, błoto, solanka).
2.5 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenie wyrobów powstałe w transporcie.

3. Odbiór jakościowy.
3.1. Odbiór jakościowy dokonywany będzie przez Zleceniodawcę w chwili odbioru materiałów po wykonanej usłudze na terenie cynkowni lub w miejscu uzgodnionym z Wykonawcą.
3.2. Niezgłoszenie ewentualnych wad w momencie określonym w punkcie 3.1 jest równoznaczne z oświadczeniem Zleceniodawcy, że wydany mu materiał po wykonanej usłudze jest wolny od wad.
3.3. Jeżeli dokonanie odbioru jakościowego wg punktu 3.1 nie będzie możliwe, Zleceniodawca dokona go najdalej w ciągu 2 dni od dnia wydania z cynkowni.
3.4. Niezgłoszenie wad w terminie określonym wg punktu 3.3 jest równoznaczne z ostatecznym oświadczeniem Zleceniodawcy, że wydany mu materiał po wykonanej usłudze jest wolny od wad.
3.5. W przypadku wystąpienia wad powłoki, Wykonawca w przeciągu do 5 dni roboczych dokona oględzin reklamowanych wyrobów i uzgodni ze Zleceniodawcą sposób dalszego postępowania.
3.6. W przypadku wykrycia wad ukrytych powłoki cynkowej, podczas dalszego przerobu lub obróbki elementów, Zleceniodawca jest zobowiązany niezwłocznie umożliwić sprawdzenie stanu towaru.
3.7. Jeśli wada powłoki wystąpiła z winy Wykonawcy wówczas naprawa powłoki zostanie dokonana w terminie do 14 dni roboczych lub innym terminie, ustalonym podczas oględzin.
3.8. Zgłoszenie przez Zleceniodawcę ewentualnych usterek należy dokonać w formie pisemnej, niezwłocznie po ich wykryciu, pod rygorem utraty praw gwarancji.
3.9. Odbiór jakościowy przeprowadza się wyłącznie zgodnie z zaleceniami normy PN EN ISO 1461 i obejmuje pomiary grubości powłoki cynkowej metodami nieniszczącymi  oraz ocenę wyglądu powłoki okiem nieuzbrojonym z odległości 1m – nie przeprowadza się kontroli powierzchni niedostępnych (wewnętrznych), nie dających się ocenić opisanymi wcześniej metodami, w związku z czym nie podlegają one ocenie jakościowej.

4. Oświadczenia Zleceniodawcy.
4.1. Zleceniodawca oświadcza, że znane mu są wymagania prawidłowego przygotowania elementów do cynkowania ogniowego, dostarczone materiały będą odpowiedniej jakości, za co ponosi on wobec Wykonawcy wyłączną odpowiedzialność. Za uszkodzenia materiału wynikające z niewłaściwego przygotowania wg niniejszych ogólnych warunków wykonania usługi cynkowania wyłączną odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca.
4.2. Zleceniodawca oświadcza, że zna możliwości technologiczne Wykonawcy, ze szczególnym uwzględnieniem gabarytów wanny cynkowniczej *:

Grudziądz: długość 13,0 m, szerokość 1,6 m, głębokość 3,0 m,
Kielce: długość 13,0 m, szerokość 1,6 m, głębokość 3,5 m,
Piła: długość 13,0 m, szerokość 1,6 m, głębokość 3,5 m.

* wymiary wanny cynkowniczej nie są jednoznaczne z maksymalnymi rozmiarami pojedynczego elementu dostarczonego do procesu cynkowania i zależą od wielu czynników konstrukcyjno-technologicznych, w związku z czym Zleceniodawca każdorazowo uzgodni z Wykonawcą możliwość ich ocynkowania.

4.3. Zleceniodawca oświadcza, że znana mu jest zasada obciążania kosztami dodatkowo zużytej kąpieli cynkowej przy cynkowaniu wyrobów niespełniających warunków zawartych w obecnym dokumencie.
4.4. Zleceniodawca oświadcza, że odbierze ocynkowane elementy w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od terminu zawartego w zleceniu. Po przekroczeniu w/w terminu Wykonawcy przysługuje prawo do obciążenia Zleceniodawcy opłatą za magazynowanie w wysokości 1% wartości zlecenia za każdy dzień zwłoki.
4.5. W przypadku zwłoki w odbiorze ocynkowanych elementów trwającej dłużej niż 90 dni Zleceniodawca w oparciu o niniejsze zapisy, upoważnia Wykonawcę do złożenia przez niego jednostronnego oświadczenia woli o przejęciu na własność powierzonych mu do cynkowania elementów. Przeniesienie własności na Wykonawcę następuje w momencie doręczenia Zleceniodawcy na adres wskazany w zleceniu wskazanego oświadczenia.
4.6. Wykonawca nabywa własność powierzonych mu do cynkowania elementów za zapłatą Zleceniodawcy kwoty stanowiącej iloraz wagi elementów i aktualnej na dzień złożenia oświadczenia ceny złomu (stalowego) ustalonej dla rynku pilskiego.
4.7. Od ustalonej w powyższy sposób należności Zleceniodawcy, Wykonawca ma prawo potrącić wszelkie należne mu z tytułu wykonania niniejszej umowy kwoty, w szczególności zaś wynagrodzenie za cynkowanie i karę umowną wskazaną w pkt. 4.4.
4.8.  W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wskazanego w pkt. 4.5. i przejęcia na własność w tym trybie materiałów powierzonych do cynkowania, wyłączone są wszelkie inne roszczenia Zleceniodawcy z tego tytułu, poza roszczeniem o rozliczenie należnej mu na podstawie pkt. 4.6. kwoty.

4.9. Minimalna wartość zlecenia wynosi 200 zł netto.

5. Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy.
5.1. Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na swoje usługi na okres 1 roku lub czas określony w odrębnej umowie.
5.2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powłoki cynkowej powstałe z powodu dostarczenia materiału nie spełniającego wymogów właściwego składu chemicznego stali, złego przygotowania powierzchni, odkształceń powstałych w wyniku uwolnienia się naprężeń materiałowych i spawalniczych oraz eksponowania powłoki w środowisku agresywnym dla powłoki cynkowej.
5.3. Okoliczności określone w punkcie 3.8 nie zwalniają Zleceniodawcę z obowiązku zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonaną usługę.
5.4. W przypadku zastosowania stali o niewłaściwym składzie chemicznym Wykonawca ma prawo obciążyć Zleceniodawcę dodatkowymi kosztami ponad normatywnego zużycia cynku.
5.5 W przypadku zaistnienia reklamacji, której skutki Zleceniodawca usunął we własnym zakresie (lub zlecając stronie trzeciej) – po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Wykonawcą, Zleceniodawca może ubiegać się o odszkodowanie od Wykonawcy w kwocie nie przekraczającej wartości zlecenia cynkowania.
5.6. Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej.
5.7. W przypadku zaistnienia siły wyższej Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zleceniodawcę o jej wystąpieniu ze wskazaniem prawdopodobnego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków z powodu działania siły wyższej.
5.8. Pod pojęciem siły wyższej rozumieć należy, zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia , w szczególności katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia zbiorowego, epidemie.
5.9. Jeżeli z powodu działania siły wyższej realizacja zamówienia stanie się niemożliwa Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 90 dni od daty wystąpienia siły wyższej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być sporządzone na piśmie i wskazywać przyczynę.

6. Cechy powłoki po procesie cynkowania ogniowego, wg normy EN ISO 1461.
6.1. Powierzchnia powłoki powinna być ciągła, równomierna, bez miejsc niepokrytych, bez pozostałości topnika oraz ostrych nadlewów.
6.2. Suma pojedynczych miejsc nie ocynkowanych nie może przekraczać 0,5% całkowitej powierzchni przedmiotu, pojedyncze miejsce z defektem nie może być większe niż 10 cm².
6.3. Biała rdza na powłoce nie stanowi podstawy do reklamacji o ile powłoka zachowuje wymaganą grubość.
6.4. Nadlewy i zgrubienia cynku nie mogą być większe niż 5mm.
6.5. Powłoka na stalach o innej zawartości krzemu i fosforu niż podanej w punkcie 1.7 jest szara, gruba z efektem słabej przyczepności i tendencją do odpryskiwania.

7. Wskazówki dodatkowe.
7.1. Zamówienie na wykonanie usługi należy składać co najmniej 5 dni przed planowanym terminem dostarczenia elementów do cynkowania w formie rozmowy telefonicznej oraz pisemnej na e-mail, i uzyskaniem potwierdzenia.
7.2. Zamówienie powinno zawierać:
– ustalony termin dostawy i odbioru materiału,
– ciężar i rodzaj konstrukcji,
– ilość elementów,
– wymiary konstrukcji,
– wymagania techniczne inne niż standardowe,
– informację, o przeznaczeniu do malowania lub kontaktu z wodą pitną ocynkowanych elementów, dopuszczalne odchyłki kształtu,
– ustaloną cenę usługi,
– formę płatności,
– pełne oświadczenie właściciela firmy lub prokurenta o wyrażeniu zgody na wystawienie faktury bez podpisu,
– czytelny podpis i pieczątkę firmową lub parafkę i  pieczątkę imienną właściciela, prokurenta lub osoby pisemnie upoważnionej.
Ponadto należy dostarczyć oryginał powyższego zlecenia i upoważnienie do odbioru poprzez kierowcę, wraz z dostawą lub odbiorem materiału.
7.3. Wyroby skomplikowane technologicznie mogące w procesie cynkowania ulec deformacji i określane jako partia próbna nie podlegają żadnym roszczeniom z powodu zmiany kształtu lub wad powłoki.

Zachowanie i przestrzeganie wszystkich powyższych zasad gwarantuje uzyskanie powłoki cynkowej najwyższej jakości, a zatem pełną satysfakcję z naszych usług.

Pliki do pobrania: