DASt 022

Od grudnia 2013 roku Cynkownie Termetal Piotr Glaner Sp. Kom. wykonują powłoki cynkowe zgodnie z dyrektywą Dast 022 co zostało potwierdzone nadaniem przez Niemiecką Komisjię Budownictwa Stalowego Certyfikatami  nr I2013Q5073 i I2013Q5141.
DASt – Richtlinie 022 – Feuerverzinken von tragenden Stahlkonstruktionen

Od grudnia 2009 roku obowiązuje Wytyczna Niemieckiej Komisji Budownictwa Stalowego DASt 022 (Deutscher Ausschuß für Stahlbau).
Zawiera ona regulacje dotyczące planowania, konstruowania, prefabrykacji i cynkowania ogniowego nośnych elementów stalowych, obliczanych i wykonywanych w oparciu o normy DIN 18800, DIN EN 1993, DIN 18800-7 lub DIN EN 1090-2.
Odbiorcami wytycznej DASt 022 są wytwórcy, projektanci oraz cynkownicy, jej główne zadanie polega na zapewnieniu bezpieczeństwa konstrukcji stalowej poprzez zapobieganie pęknięciom strukturalnym. Dotyczy poniższych gatunków stali:
S 235, S 275, S 355, S 420, S 450 i S 460 wg EN 10025 część 1 do 4, nie dotyczy stali zbrojeniowej do betonu wg  DIN 488, obowiązuje na rynku niemieckim i jest uzupełnieniem normy EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na żeliwo i stal metodą zanurzeniową – wymagania  i metody badań.

Dast 022 oznacza w praktyce kontrolę i stworzenie odpowiedniej dokumentacji dowodzącej spełnienia przez wykonawcę konstrukcji oraz ocynkownię określonych wymagań.
Dyrektywa wprowadza podział konstrukcji na trzy klasy ufności i przyporządkowuje do nich sposób postępowania od procesu planowania poprzez  produkcję i cynkowanie.
Zleceniodawca wykonujący konstrukcje w standardzie DASt 022 jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie cynkownię, precyzując klasę zaufania oraz potwierdzić wykonanie konstrukcji zgodnie z nią.
Ocynkownia zaś zobowiązuje się do realizacji zlecenia zgodnie z wymogami wytycznej DASt 022.

Po pomyślnym audycie certyfikującym, który odbył się w dniu 18 października 2013 roku w ocynkowniach w Pile i Grudziądzu, otrzymaliśmy certyfikat Niemieckiego Instytutu Techniki Powierzchniowej na spełnienie wymagań Wytycznej DASt 022. Od 2022 roku cynkownia w Dębskiej Woli również posiada ten certyfikat.
Aprobata zgodności potwierdza, że począwszy od składu kąpieli cynkowej poprzez system gromadzenia danych aż po możliwość wykonywania badania proszkiem magnetycznym po ocynkowaniu, spełniamy wymagania nowej regulacji prawnej i jesteśmy uprawnieni do stosowania znaku Ü.