Ocynkownia Kielce

Ocynkownia Kielce – to jeden z najnowszych Zakładów Grupy Termetal usytuowany w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w pobliżu Kielc (między Morawicą, a Dębską Wolą).

W zakładzie została zainstalowana linia do cynkowania ogniowego pozwalająca cynkować wyroby stalowe o długości 13 m.

Infrastruktura zakładu została oparta o wieloletnie doświadczenia Grupy Termetal w zakresie świadczenia usług cynkowania ogniowego zdobytego w Ocynkowni Piła oraz w Ocynkowni Grudziądz.
Budowę zakładu rozpoczęto w I kwartale 2017r., a uruchomienie nastąpiło 1 października 2018r.

42194380_2319250871435693_5094825064193327104_o

Informacja – Prawo Ochrony Środowiska

Zgodnie z art. 261a ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (tj. z 2020 poz. 1219 ze zm.)

 1. Oznaczenie prowadzącego zakład

Termetal Piotr Glaner sp.k. 64-920 Piła, ul. Ceramiczna 21, Ocynkownia Kielce w Dębskiej Woli, ul. Pińczowska 19,26-026 Morawica

Dane identyfikacyjne przedsiębiorcy:

Regon: 191332099
NIP: 592 163 66 23
BDO: 000026426
Kontakt:
Telefon: 41 260 55 59
Fax:41 201 05 75
e-mail: kielce@termetal.pl
 
 1. Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom

Ocynkownia Kielce w Dębskiej Woli gm. Morawica została zakwalifikowana do grupy zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR), ze względu na magazynowanie w zakładzie substancji niebezpiecznej – kwasu chlorowodorowego powyżej wielkości progowej, tj. powyżej 25 ton, ustanowionej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości substancji znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zgodnie z przepisami art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Prowadzący zakład Termetal Piotr Glaner sp. k., ul Ceramiczna 21, 64-920 Piła, w wymaganym terminie, pismem z dnia 29.08.2018 przed uruchomieniem zakładu, przedłożył Komendantowi Komendy Miejskiej PSP w Kielcach oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Kielcach, zgłoszenie o występowaniu w zakładzie substancji niebezpiecznej/kwasu chlorowodorowego w ilości powyżej wielkości progowej.

Do zgłoszenia dołączony został program zapobiegania awariom przemysłowym, w którym między innymi przedstawiono zabezpieczenia zapewniające odpowiedni poziomu ochrony ludzi i środowiska oraz zasady zapobiegania awariom przemysłowym w celu poprawy bezpieczeństwa, ze wskazaniem procedur i osób odpowiedzialnych w zakresie kontroli zagrożeń awarią przemysłową.

Program zapobiegania awariom przemysłowym został zaktualizowany w marcu 2020r.
i przyjęty przez Komendanta Komendy Miejskiej PSP w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektorowi Ochrony Środowiska.

 1. Opis działalności zakładu

W zakładzie prowadzone jest cynkowanie ogniowe konstrukcji stalowych. Cynkowanie ogniowe jest procesem zabezpieczającym przed korozją wyroby z żeliwa i stali. Polega na nałożeniu powłoki cynkowej poprzez zanurzenie w ciekłym cynku, w temperaturze 450°C – 460°C. Cynkowanie ogniowe, zwane cynkowaniem zanurzeniowym jest jedną z najlepszych metod zabezpieczania konstrukcji stalowych przed korozją.

Proces cynkowania ogniowego składa się z kilku etapów wstępnych, poprzedzających bezpośrednie zanurzenie elementu stalowego w ciekłym cynku. Obróbka wstępna polega na odpowiednim przygotowaniu fizykochemicznym powierzchni stali (odtłuszczanie, trawienie, topnikowanie, suszenie). Zarówno przygotowanie powierzchni jak też powlekanie cynkiem odbywa się poprzez zanurzenie elementów konstrukcji w wannach, które zawierają kąpiele o odpowiednim składzie chemicznym. Końcowym etapem procesu cynkowania jest nałożenie powłoki cynkowej na elementy stalowe. Otrzymana powłoka, po ostudzeniu w wodzie, cechuje się wysoką odpornością mechaniczną i estetyką wyglądu.

Głównym kierunkiem działalności zakładu jest cynkowanie usługowe, w którym procesowi cynkowania poddawane jest materiał o bardzo zróżnicowanych wymiarach, w tym wielkogabarytowe konstrukcje stalowe.

 1. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują

Substancją niebezpieczną występująca w zakładzie, która ze względu na ilość w jakiej jest magazynowana, powoduje, że zakład należy do zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej jest:

Kwas solny techniczny- wzór chemiczny HCl

 • Stan fizyczny: ciecz 33/37%
 • Odczyn: pH < 1
 • Wygląd: substancja bezbarwna lub koloru jasnożółtego
 • Zapach: ostry
 • Rozpuszczalność substancji: łatwo rozpuszczalna w wodzie
 • Stabilność chemiczna: produkt jest trwały.

Niebezpieczne reakcje lub brak stabilności mogą się wydarzyć w pewnych warunkach przechowywania lub stosowania. Wchodzi w reakcję z wieloma metalami, wytwarzając bardzo łatwopalny gaz – wodór, który zmieszany z powietrzem może dawać silnie wybuchową mieszaninę.

Identyfikacja zagrożeń:
GHS05 – działanie żrące, GHS07 – toksyczność ostra
H290 – może powodować korozję metali
H314 – powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H335 – może powodować podrażnienia dróg oddechowych

W przypadku pożaru oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ciśnienia i zbiornik magazynowy z kwasem może wybuchnąć, w przypadku rozkładu termicznego dochodzi do powstania niebezpiecznych związków chlorowcowanych.

Produkt powinien być używany przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji, z zastosowaniem miejscowych wyciągów oparów lub innych zabezpieczeń technicznych pozwalających na utrzymanie dopuszczalnego poziomu narażenia na stanowiskach pracy.

Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być kontrolowana w celu określenia ich zgodności z ze standardami jakości środowiska.

Transport substancji podlega specjalnym procedurom i odbywa się z zachowaniem przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych.

 1. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej

Zakład zlokalizowany jest na obszarze operacyjnego działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Teren działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach obejmuje dwa powiaty: powiat kielecki ziemski oraz powiat grodzki m. Kielce.

W ramach struktury organizacyjnej KM PSP Kielce funkcjonują 4 jednostki ratowniczo-gaśnicze. Trzy z nich zlokalizowane są w Kielcach, jedna w Chmielniku. Zakład ze względu na swoje położenie w obrębie Dębska Wola podlega pod Jednostkę Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 w Chmielniku.

Najbliżej zlokalizowana jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej znajduje się w miejscowości Morawica i oddalona jest od terenu Zakładu o około 2 km.

Na terenie Kielc funkcjonuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego SGR CHEM-EKO „Kielce”, specjalizująca się w działaniach ratowniczych o charakterze chemicznym. Czas przyjazdu jednostki ratowniczej na wypadek awarii polegającej na niekontrolowanym wycieku substancji chemicznych wyniesie około 20 min.

Po wystąpieniu w Ocynkowni awarii przemysłowej, wraz z uruchomieniem systemów ostrzegania pracowników zakładu, następuje zaalarmowanie o zdarzeniu Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

W następnej kolejności zawiadamiane są:

 • Starostwo Powiatowego w Kielcach,
 • Urząd Miasta i Gminy w Morawicy
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) – w przypadku zdarzenia z udziałem niebezpiecznych substancji.

Po zawiadomieniu następuje przekazanie wymaganych informacji o zdarzeniu i ich bieżąca aktualizacja.

 • Po zaalarmowaniu i zawiadomieniu o awarii przemysłowej w/w instytucji państwowych oraz władz samorządowych następuje poinformowanie o zdarzeniu społeczeństwa poprzez sołtysów.  W dalszej kolejności informacja o zagrożeniu zostaje przekazana poprzez media publiczne (telewizja i prasa).

W przypadku ogłaszania alarmu przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej sygnał alarmowy będzie ogłoszony zgodnie z poniższą tabelą:

W przypadku ogłaszania komunikatów ostrzegawczych przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej, komunikaty będą ogłaszane zgodnie z poniższą tabelą:

Wykaz telefonów alarmowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych.

Wojewódzkie, powiatowe i gminne organy i służby odpowiedzialne za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych: